Skip to main content

Betere handhaving aanlijn- en opruimplicht bij honden blijft “feitelijk bestaande situatie”

In de uitspraak van de AbRvS van 24 september 2014 (nr. 201302953/1/R2) is een Nbw vergunning aan de orde voor de renovatie van Landgoed Ockenburgh te Den Haag. Deze renovatie van het parkgebied bestaat onder meer uit het aanpassen van de padenstructuur, het verplaatsen van het hondenlosloopgebied, een verbetering van de parkeerfaciliteiten, de realisatie van een hotelaccommodatie op de landhuislocatie en een wellnesscentrum.

Tussen partijen is in geschil of een passende beoordeling moest worden gemaakt voor het renovatieplan. Uit onderzoek blijkt dat in verband met de verkeerstoename ten gevolge van het project een toename van stikstofdepositie optreedt, terwijl de kritische depositiewaarde van het habitattype H2180 op verschillende plekken in het gebied al wordt overschreden. Dit betekent dat het project significante gevolgen kan hebben voor het Natura 2000-gebied, zodat een passende beoordeling diende te worden gemaakt als bedoeld in artikel 19f van de Nbw 1998.

 

De stikstofdepositie is in een memo onderzocht. In dit memo is betekenis toegekend aan een aanlijn- en opruimplicht bij het uitlaten van honden in het gebied. Hieruit volgt dat de toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar het landgoed via stikstofdepositie bijdraagt aan de vermesting van het gebied. Door het instellen en handhaven van een opruimplicht kan de extra vermesting door de verkeerstoename worden tenietgedaan, zodat in onderlinge samenhang bezien het renovatieplan leidt tot een afname van de vermesting op het landgoed, aldus het memo. Ter zitting is echter vast komen te staan dat in het gebied een aanlijn- en opruimplicht geldt en dat deze al geruime tijd wordt gehandhaafd. Gelet hierop hangt de aanlijn- en opruimplicht niet samen met de realisering van het renovatieplan maar is het een feitelijk bestaande situatie. Dit betekent dat de aanlijn- en opruimplicht niet op de in de onderzoeken toegepaste manier mocht worden betrokken. Dat de aanlijn- en opruimplicht beter zal worden gehandhaafd is evenmin een omstandigheid die als maatregel mag worden meegenomen aangezien ook in de bestaande situatie al een plicht tot handhaving geldt.