Skip to main content

Bestuurlijke lus bij ontbreken van vereiste m.e.r.-beoordelingsbesluit

De gemeenteraad van Schiedam stelt het bestemmingsplan “’s-Graveland & Spaanse Polder 2020” vast. Verschillende partijen stellen beroep in. Het plan voorziet onder meer in een zone langs de rijksweg A20, die wordt ingezet als etalage van het gebied met overwegend gebouwen van minimaal vier lagen en een hoogwaardige uitstraling, gericht op het zichtbaar maken van de identiteit en kwaliteiten van het bedrijventerrein. De Vlist Vastgoed B.V., eigenaar van percelen in de etalagezone, stelt dat ten onrechte een vormvrije m.e.r.-beoordeling ontbreekt. Volgens haar voorziet het plan in een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit m.e.r., onderdeel D, Cat. 11.2. Volgens de Afdeling had inderdaad een expliciet besluit over het al dan niet eisen van een MER genomen moeten worden. Met een bestuurlijke lus draagt de Afdeling de raad op het gebrek te herstellen. Interessant is dat de Afdeling overweegt dat “de lusopdracht in dit opzicht uitsluitend strekt tot het maken van een m.e.r.-beoordelingsbesluit en niet tot het maken van een milieueffectrapport.” En: “Als uit het nog te nemen m.e.r.-beoordelingsbesluit volgt dat vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die het plan voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt, dan dient de raad dit aan de Afdeling mede te delen.” Wij menen dat in dat geval in de einduitspraak enkel een vernietiging kan worden uitgesproken, waarna het MER, zo de raad bij zijn plannen blijft, alsnog opgesteld zal moeten worden. In die situatie is het geschil dus nog niet finaal beslecht, toch een van de doelen van de bestuurlijke lus. De redactie vraagt zich af of niet met vernietiging en terugverwijzing naar de raad had kunnen worden volstaan. AbRvS 31 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2115.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob