Skip to main content

Besturen is vooruitzien maar niet te ver

De Stichting Groenbehoud Almere verzet zich tegen de komst van onder meer nieuwe tennisbanen in Almere. Centrale stelling is dat er aan de geplande sportvoorzieningen geen behoefte bestaat. De gemeenteraad stelt dat uit behoefte-onderzoek volgt dat voldoende behoefte bestaat aan de met het plan voorziene sportvoorzieningen. Ten aanzien van de behoefte aan de voorziene tennisbanen staat in het behoefte-onderzoek dat het probleem met het aantal tennisbanen in de stad met name is gelegen in de spreiding van de tennisbanen in de stad en dat gelet daarop de vraag in Almere Hout en Pampus in 2030 in totaal 30 banen zal bedragen. In de plantoelichting is met het oog hierop de realisatie van de tennisbanen voorzien in 2025.

Uit artikel 3.1 Wro volgt dat de wetgever een planperiode van tien jaar voor ogen staat. Het is in beginsel niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening om in een bestemmingsplan bestemmingen op te nemen die niet binnen de planperiode van 10 jaar zullen worden verwezenlijkt. Weliswaar volgt uit het behoefte-onderzoek dat op termijn behoefte zal ontstaan aan de voorziene tennisbanen, maar uit het onderzoek volgt verder dat deze behoefte zich niet binnen de planperiode van tien jaar zal voordoen, zodat het plan in zoverre niet binnen de planperiode zal worden uitgevoerd. Het plan is in strijd met artikel 3.1 Wro vastgesteld (AbRvS 28 januari 2015, 201402267/1).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco.