Skip to main content

Bestemmingsplan Buitengebied: art. 19j Nbw en Ffw

In de uitspraak van de AbRvS van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3507 waarin een bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Leudal aan de orde is, gaat het op meerdere natuurgerelateerde onderdelen mis. Zo staan in het bestemmingsplan gebruiksverboden opgenomen die uitbreiding verbieden van de bestaande veestapel voor zover deze leidt tot een verslechtering of een significant effect op de kwalificerende soorten van een Natura 2000-gebied. Deze toets (die aansluit bij art. 19j Nbw 98) moet naar het oordeel van de Afdeling voorafgaand aan de vaststelling van het plan worden verricht en niet achteraf.

Voor wat betreft het begrip “bestaande veestapel” gaat het in het bestemmingsplan om “bestaand ten tijde van de peildatum bepaald bij of krachtens de Nbw 98”. Niet duidelijk is om welke peildatum het gaat (om de peildatum voor bestaand gebruik of bijvoorbeeld de referentiedatum waarnaar in art. 19 kd wordt verwezen). Ook is niet duidelijk hoe de omvang van de bestaande veestapel is bepaald. Het begrip is dus rechtsonzeker.

Ook gaat het mis voor de teeltondersteunende voorzieningen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Deze kunnen volgens het deskundigenbericht significant verstorende effecten hebben op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden door de gevolgen van vermindering van de inzijging van regenwater voor de hydrologie. Dit is in de passende beoordeling niet onderkend.

Verder kunnen de in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte kortdurende evenementen en recreatieve voorzieningen de beschermde diersoorten verontrusten die in het plangebied aanwezig zijn. Deze diersoorten zijn niet in kaart gebracht. Het is daarmee niet duidelijk of een ontheffing op grond van de Ffw nodig is en of deze kan worden verleend.

Tot slot staat in de plantoelichting dat nog een nadere toetsing van de recreatieve mogelijkheden en van de evenementen plaats moet vinden in relatie tot het leefgebied van de Bever, een habitatsoort. Ook deze toets had voorafgaand moeten plaatsvinden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan