Skip to main content

Bestaand gebruik, vergunningplicht en omvang passende beoordeling

In de uitspraak van de AbRvS van 21 december 2016. ECLI:NL:RVS:2016:3426 gaat het om een art 19 d Nbw 98 vergunning voor de uitbreiding en exploitatie van een jachthaven. De uitspraak  is lezenswaardig omdat hierin door de Afdeling nog eens op een rijtje wordt gezet welk verschil bestaat tussen de vraag of sprake is van bestaand gebruik als bedoeld in art. 19d, derde lid Nbw 98 en de vraag in welke omvang de (in deze zaak aan de orde zijnde) jachtwerf op de referentiedatum reeds was vergund.

De Afdeling overweegt dat de vraag wat de bestaande jachtwerf omvat in dit geval niet van belang is of dit gebruik ten tijde van het bestreden besluit werd voortgezet op de wijze en in de omvang zoals dat feitelijk bestond op 31 maart 2010, zoals bedoeld in artikel 1, onder m, van de Nbw 1998. De vraag of gebruik kan worden aangemerkt als ‘bestaand gebruik’ als bedoeld in dat artikel is enkel van belang bij de beoordeling van de vraag of de aangevraagde bedrijfssituatie vergunningplichtig is, aangezien uit artikel 19d, derde lid, van de Nbw 1998 volgt dat bestaand gebruik is uitgezonderd van de vergunningplicht zoals opgenomen in artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998. Nu de aanvraag niet enkel ziet op de bestaande jachtwerf, maar tevens op een uitbreiding en wijziging daarvan, volgt daaruit dat de aangevraagde bedrijfssituatie in zijn geheel vergunningplichting is.

Of en in welke omvang de aangevraagde jachtwerf op de referentiedata reeds was vergund is wel van belang voor de vraag of dit gebruik passend beoordeeld moet worden, aangezien, zoals volgt uit het arrest van het Hof van Justitie van 14 januari 2010, C-226/08, Stadt Papenburg, ECLI:EU:C:2010:10, een op de referentiedatum vergund project niet alsnog passend beoordeeld hoeft te worden zolang dit project wordt voortgezet.

De Nbw 98 vergunning wordt overigens vernietigd door de Afdeling omdat de vergunning onvoldoende duidelijkheid biedt over de omvang van de vergunde activiteit.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan