Skip to main content

Bestaand gebruik: geen Nbw vergunning nodig

In de uitspraak van de AbRvS van 24 juni 2015, nr. 201405385/1/R2 wordt een door GS verleende Nbw vergunning voor het inwerking hebben van een bestaande veehouderij bestreden. De Nbw vergunning wordt door de Afdeling vernietigd omdat sprake is van bestaand gebruik.

De Afdeling verwijst naar de uitspraak van 19 februari 2014 in zaak nr. 201305070/1/R2 waaruit blijkt dat een uitzondering op de vergunningplicht vanwege bestaand gebruik kan worden toegepast als op 31 maart 2010 en nadien geen wijziging heeft plaatsgevonden van de rechtens toegestane situatie met betrekking tot de veehouderij ten opzichte van de relevante referentiedata. In deze zaak heeft de aanvraag betrekking op een wijze van bedrijfsvoering waarvoor ten tijde van de relevante referentiedata toestemming was verleend en de bedrijfsvoering is sindsdien niet gewijzigd. Om die reden mag de uitzondering op de vergunningplicht vanwege bestaand gebruik worden toegepast. Gelet op het voorgaande had het college ambtshalve moeten vaststellen dat ten tijde van het nemen van het bestreden besluit geen vergunningplicht op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 bestond. Voor het voortzetten van de bedrijfsvoering zoals in de vergunningaanvraag is vermeld, is geen Nbw-vergunning vereist. De Afdeling voorziet zelf in de zaak en weigert de aangevraagde vergunning alsnóg.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan