Skip to main content

Besluitonderdelen in aanwijzingsbesluit art. 10a Nbw 98

De hierna samengevatte uitspraak stond ook al in de Omgevingsflits van vorige week, zij het niet volledig. Om die reden thans herhaald, en dan nu volledig.

In de uitspraak van de AbRvS van 14 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3328 waarin een aanwijzingsbesluit voor het gebied Noordhollands Duinreservaat aan de orde is, speelt de vraag of de aanwijzing van een habitatsoort kan worden aangemerkt als een zelfstandig onderdeel van een besluit. De stelling van appellante dat het gebied ten onrechte niet is aangewezen voor de gevlekte witsnuitlibel, vindt geen grondslag in een zienswijze.

De Afdeling overweegt dat een besluit tot aanwijzing van een Natura 2000-gebied, zelfstandige onderdelen kan bevatten in de zin van art. 6:13 Awb. De aanwijzing op een bepaalde soort heeft echter geen betrekking op een geografisch duidelijk te onderscheiden deel van het gebied, maar op het gehele gebied waarop de aanwijzing ziet. Bovendien kan de aanwijzing van een habitatsoort gevolgen hebben voor een aanwijzing van een andere soort. De Afdeling is van oordeel dat geen sprake is van een zelfstandig onderdeel van een besluit (zie ook ECLI:NL:RVS:2011:BU7903). Art. 6:13 Awb staat niet in de weg aan de ontvankelijkheid van dit deel van het beroep.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan