Skip to main content

Besluit uitvoering Chw deels onverbindend: ladder duve

De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en anderen procederen in AbRvS 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:399, tegen het provinciale inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk.

PS Noord-Brabant wensen – om de economische structuur van (West-)Brabant te versterken en te voorzien in de bovenregionale ruimtevraag naar logistiek – grootschalige en havengerelateerde logistieke bedrijven een plek te bieden op een daarvoor geschikte, grootschalige, multimodaal ontsloten locatie in West-Brabant. Hiertoe wordt bij het inpassingsplan voorzien in het Logistiek Park Moerdijk (hierna: LPM). Dit beslaat een oppervlakte van ongeveer 142,2 hectare netto uitgeefbaar logistiek terrein. Het gebied wordt globaal ingekaderd door de snelwegen A16 en A17 en een cultuurhistorische dijk, de Lapdijk. Er wordt voorts voorzien in een zogeheten Interne Baan om te zorgen voor een directe verbinding met het bestaande Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.

Vorige week bespraken wij de uitspraak van 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:201, en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, een AMvB onder de Crisis- en herstelwet. Deze week gaat het voor de overheid wederom fout op hetzelfde punt. In het onderhavige inpassingsplan wordt niet de wettelijke planperiode van 10 jaar tot uitgangspunt genomen, maar een realisatietermijn van 16 jaar. Dit keer wederom met gebruikmaking van artikel 7k, lid 2, Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Die bepaling maakt afwijking van de wettelijke planperiode mogelijk, maar in het artikel is niet bepaald hoe lang van dat artikel gebruik kan worden gemaakt. Dat is in strijd met artikel 2.4, lid 3, onder b, Crisis- en herstelwet, dat stelt dat de AMVB de ten hoogste toegestane tijdsduur van de afwijking dient te regelen.

Omdat nu vaststaat dat het inpassingsplan niet uitvoerbaar is binnen de (hier geldende) planperiode van 10 jaar, moet er volgens de Afdeling van worden uitgegaan dat in het inpassingsplan bestemmingen zijn opgenomen die niet binnen de planperiode van 10 jaar zullen worden verwezenlijkt. Bij de toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6, lid 2, Bro) zijn PS Noord-Brabant volgens de Afdeling daarom ook ten onrechte uitgegaan van een verlengde planperiode.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob