Skip to main content

Beroep tegen nieuw besluit doet geen beroep van rechtswege ontstaan tegen oorspronkelijk besluit

AbRvS 22 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1755. De gemeente Den Haag wil nabij recreatiegebied Madestein woningbouw mogelijk maken. Daartoe stelt de raad op 20 februari 2014 het bestemmingsplan “Madestein-Vroondaal” vast. Op 16 april 2020 brengt de raad daarin wijzigingen aan. Politie eenheid Den Haag en de Nationale Politie stellen beroep in. Op 15 april 2021 wijzigt de raad het plan daarom opnieuw. De politie heeft vervolgens het beroep tegen het besluit van 16 april 2020 ingetrokken.

Glastuinbouw Nederland en Opti-Flor B.V. stellen tegen het besluit van 15 april 2021 beroep in. Zij hebben tegen het besluit van 16 april 2020 geen beroep ingesteld.

Glastuinbouw Nederland betoogt dat zij gelet artikel 6:19, lid 2, Awb nog tegen het besluit van 16 april 2020 kan opkomen. Dat klopt niet. Volgens de Afdeling geldt: indien tijdig beroep wordt ingesteld tegen een (oorspronkelijk) besluit, maar dit besluit al ingetrokken is, gewijzigd of vervangen, voordat dit beroep is ingediend, ontstaat een beroep van rechtswege tegen dit nieuwe besluit. Andersom: een beroep tegen het nieuwe besluit – dus zonder dat beroep tegen het oorspronkelijke besluit is ingesteld, toev. van ons, red. – doet geen beroep van rechtswege tegen het oorspronkelijke besluit, in dit geval het besluit van 16 april 2020, ontstaan.

Glastuinbouw Nederland betoogt ook dat het wijzigingsbesluit van 15 april 2021 in strijd is met het besluit van 16 april 2020. Volgens de Afdeling bevat het wijzigingsbesluit van 15 april 2021 geen wijzigingen voor de mogelijkheid van woningbouw op kortere afstand tot de gronden die voor glastuinbouw worden gebruikt ten opzichte van het besluit van 16 april 2020. Gelet hierop zijn Glastuinbouw Nederland en Opti-Flor B.V. niet in een nadeligere positie gebracht door het besluit van 15 april 2021. Omdat zij geen beroep tegen het besluit van 16 april 2020 ingesteld hebben, worden zij daarom geacht daarin berust te hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob