Skip to main content

Beperken gebruik als “erf” om vergunningvrij bouwen tegen te gaan

AbRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:571. De gemeenteraad van Steenbergen stelt het bestemmingsplan “Binnenhof” vast.

In bijlage II bij het Bor zijn definities van erf en achtererfgebied opgenomen, die mede de reikwijdte van het vergunningvrije bouwen uit die bijlage II bepalen. Mag een gemeenteraad, zoals hier in Steenbergen, in een bestemmingsplan een regeling opnemen die het bebouwen van gronden met een tuinbestemming beperkt, en daarbij bepalen dat de gronden met die bestemming niet dienen te worden beschouwd als “erf”?

De Afdeling begrijpt deze regeling aldus dat met deze planregeling bedoeld is de inrichting van het erf ten dienste van het gebruik van het hoofdgebouw te verbieden, zodat de bepalingen, die vergunningvrij bouwen in de zin van artikel 2 van bijlage II van het Bor mogelijk maken, niet van toepassing zijn. Wanneer met een dergelijke planregeling in zijn algemeenheid, dus zonder acht te slaan op de locatie-specifieke omstandigheden, vergunningvrij bouwen aan banden zou worden gelegd, acht de Afdeling dat niet aanvaardbaar. Daarmee zou de uitdrukkelijk in het Bor gemaakte keuze om vergunningvrij bouwen mogelijk te maken, op onaanvaardbare wijze worden doorkruist. De raad moet deugdelijk motiveren dat een dergelijke planregeling, gelet op de locatie-specifieke omstandigheden, strekt tot een goede ruimtelijke ordening.

De hier in de planregels vastgelegde beperking van wat binnen de woonbestemming is toegestaan, geldt slechts voor een smalle strook grond aan drie zijden van het bouwvlak – aan de voorzijde en de zijkanten – bij de te bouwen woningen en laat de mogelijkheden om aan de achterzijde van de woningen vergunningvrije bouwwerken in de zin van artikel 2 van bijlage II van het Bor op te richten onverlet. Deze regeling komt voort uit de specifieke ligging van de betrokken gronden. Het gaat om een door reeds aanwezige bebouwing ingeklemd en kleinschalig binnenterrein in een dorpskern dat wordt benut in het kader van zuinig ruimtegebruik. In de omgeving is al veel bebouwing aanwezig. Gelet hierop heeft de raad het in het kader van een goede ruimtelijke ordening met het oog op de stedenbouwkundige structuur ter plaats alsmede ter verzekering van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omwonenden in redelijkheid noodzakelijk kunnen achten om de inrichting van een klein gedeelte van het plangebied als erf uit te sluiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob