Skip to main content

Beoordeling effecten buitenlandse Natura 2000-gebieden: welke norm?

Het gaat in de uitspraak van de AbRvS van 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3578 om een bestreden Nbw 1998 vergunning voor het houden van een veehouderij. De veehouderij leidt tot een toename van stikstofemissie op omringende Natura 2000 gebieden, waaronder gebieden die zijn gelegen in Vlaanderen. Met betrekking tot de depositie binnen Vlaanderen is het Vlaamse toetsingskader gehanteerd. Aangesloten is bij een getalsmatige grens van 3% van de kritische depositiewaarde, beneden waarvan de Vlaamse autoriteiten ervan uitgaan dat geen significante effecten optreden. Gesteld wordt dat het aanhouden van een dergelijke getalsmatige grens in strijd is met de rechtspraak van de Afdeling.

De Afdeling oordeelt als volgt. Vaststaat en niet in geschil is dat de methode die het college heeft gebruikt in overeenstemming is met het Vlaamse systeem voor de beoordeling van de gevolgen van stikstofdepositie. Gezien de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn, kunnen ook de Vlaamse bevoegde autoriteiten slechts toestemming voor een activiteit verlenen wanneer zij op basis van de beste wetenschappelijke kennis, gelet op de specifieke kenmerken van de Vlaamse Natura 2000-gebieden, de zekerheid hebben verkregen dat de activiteit geen schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied. De gehanteerde methode wordt in de praktijk bij vergunningprocedures in Vlaanderen toegepast en is gangbaar in Vlaanderen. Mede gelet op artikel 4, derde lid, van het Verdrag van de Europese Unie, mocht het college er in beginsel dan ook van uitgaan dat de methode voor de beoordeling van de gevolgen van de toename van stikstofdepositie in de Vlaamse Natura 2000-gebieden in overeenstemming is met artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn.

Ik ben nog wel benieuwd of de Vlamingen het Nederlandse systeem toepassen bij de beoordeling van effecten op Nederlandse Natura 2000-gebieden. Wie het weet, mag het zeggen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan