Skip to main content

Beoogde maatwerkvoorschriften, inzicht in belemmering bedrijfsvoering horeca

21 augustus 2020

Ter uitvoering van tussenuitspraak ECLI:NL:RVS:2019:927 heeft de gemeenteraad van Rotterdam het bestemmingsplan “Lijnbaankwartier-Coolsingel” opnieuw en gewijzigd vastgesteld. In de uitspraak van 19 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1953, beoordeelt de Afdeling dit nieuwe besluit.

Verschillende horeca-inrichtingen betogen dat een van de planregels een te beperkende normstelling voor de horeca bevat, rechtsonzeker is en niet deugdelijk is onderbouwd qua haalbaarheid. De betreffende planregeling komt erop neer dat studentenwoningen planologisch zijn toegestaan, mits op grond van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften worden gesteld voor het geluid van horeca-inrichtingen aan het Stadhuisplein en de Kruiskade, waarmee een etmaalwaarde van maximaal 65 dB(A) op de gevel en maximaal 35 dB(A) binnen de woning wordt gewaarborgd.

De Afdeling is van oordeel dat hoewel de waarden waaraan de maatwerkvoorschriften moeten voldoen, op zichzelf vallen binnen de ruimte van artikel 2.20, leden 1 en 2, Activiteitenbesluit, de raad niet inzichtelijk heeft gemaakt dat met de beoogde maatwerkvoorschriften de bedrijfsvoering van de horeca-inrichtingen niet onevenredig wordt belemmerd en tegelijkertijd een aanvaardbaar woon- en leefklimaat binnen de studentenwoningen wordt gewaarborgd, waarbij ook met onder meer verkeerslawaai rekening moet worden gehouden.

Uit het herstelplan en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken kan niet worden afgeleid welke geluidruimte in maatwerkvoorschriften zou kunnen worden toegekend aan horeca-inrichtingen en welke maatregelen zouden kunnen worden voorgeschreven om de bedrijfsvoering van die inrichtingen niet onevenredig te belemmeren en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat binnen de studentenwoningen te waarborgen. De raad heeft er dan ook niet op voorhand in redelijkheid van kunnen uitgaan dat maatwerkvoorschriften stand kunnen houden in een beroepsprocedure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob