Skip to main content

Belanghebbenden bij besluit wijziging legger waterschap

Door het algemeen bestuur van het waterschap Reest en Wieden is een gewijzigde legger vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met het nieuwe schouwbeleid van het waterschap, hetgeen ertoe heeft geleid dat in de wijk Kloosterveen te Assen één sloot als schouwsloot op de legger is geplaatst. Voor sloten die als schouwsloot op de legger zijn geplaatst, geldt op grond van de Keur van het waterschap een onderhoudsplicht voor de eigenaren van de aangrenzende percelen. Via de zogenoemde schouw wordt gecontroleerd of aan deze onderhoudsplicht wordt voldaan. Indien dit niet het geval is, kan het dagelijks bestuur daartegen handhavend optreden. De gemeente Assen is eigenaar van een aantal sloten in Kloosterveen en is er vanwege de op het college rustende zorgplicht bij gebaat dat (alle) sloten in Kloosterveen als schouwsloot worden aangewezen zodat onderhoud is verzekerd via de Keur. Naar het oordeel van de rechtbank ontbeert het het college aan procesbelang. De Afdeling denkt daar in de uitspraak van 15 juli (201409659/1) anders over. De Afdeling overweegt dat niet in geschil is dat de gemeente eigenaar is van een aantal sloten in Kloosterveen ten aanzien waarvan bij het besluit is beslist over plaatsing op de legger al dan niet als schouwsloot. De gemeente heeft als eigenaar van deze sloten een belang dat rechtstreeks bij het besluit is betrokken, zodat zij belanghebbende is. De gemeente beoogt met het beroep tegen het besluit te bereiken dat sloten in Kloosterveen alsnog als schouwsloot op de legger worden geplaatst. Dit doel kan met het ingestelde beroep worden bereikt en is, anders dan de rechtbank heeft overwogen, feitelijk van betekenis voor de gemeente als eigenaar van een aantal sloten. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat de sloten van de gemeente voor de aan- en afvoer van water afhankelijk zijn van andere sloten in Kloosterveen. Indien de doorstroming in die sloten wordt belemmerd door nalatig onderhoud, kan dit gevolgen hebben voor de doorstroming in de sloten van de gemeente. De gemeente is er om die reden bij gebaat dat sloten in Kloosterveen als schouwsloot worden aangewezen, zodat een onderhoudsplicht op grond van de Keur geldt bij overtreding waarvan het dagelijks bestuur, al dan niet naar aanleiding van een verzoek daartoe van de gemeente, bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen kan treffen. Daarbij wijst de Afdeling voorts op de zorgplicht voor het college als opgenomen in artikel 3.5, lid 1, Waterwet. Overigens is het beroep door de rechtbank ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard en derhalve in zoverre gegrond bij de Afdeling, maar wordt het beroep van de gemeente en het college inhoudelijk door de Afdeling ongegrond verklaard.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco