Belanghebbende bij niet vaststellen exploitatieplan

De wet regelt wie belanghebbende is bij een besluit tot vaststelling van een exploitatieplan. Dat is “in elk geval” degene die een grondexploitatieovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot de in het desbetreffende besluit opgenomen gronden, of die eigenaar is van die gronden. Zie artikel 8.2 lid 4 Wro. Wie is echter belanghebbende als geen exploitatieplan is vastgesteld? De gemeenteraad van Best stelt het bestemmingsplan “Schutboomweg ongenummerd” vast. De appellant in AbRvS 31 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2343, betoogt dat ten onrechte geen exploitatieplan is vastgesteld en dat het kostenverhaal onvoldoende is verzekerd. Hij wijst erop dat bij het vorige bestemmingplan wel een exploitatieplan is vastgesteld. Door het sluiten van een anterieure overeenkomst met de gemeente wordt de betrokken partij onevenredig bevoordeeld en is er geen exploitatieplan meer vereist. Is de appellant belanghebbende?

Volgens de Afdeling niet.

Het beroep van appellant is gericht tegen het niet vaststellen van het financiële deel van een exploitatieplan als bedoeld in de artikelen 6.13 lid 1 en 6.18 Wro. Indien de raad in dit geval een exploitatieplan zou hebben vastgesteld, zou hij niet als belanghebbende kunnen worden aangemerkt bij dit onderdeel van het exploitatieplan. Daartoe is van belang dat appellant geen eigenaar is van gronden in het exploitatiegebied en evenmin een grondexploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 8.2 lid 4 Wro heeft gesloten met betrekking tot gronden in het exploitatiegebied. Gelet hierop en nu ook anderszins niet is gebleken van belangen van appellant die rechtstreeks betrokken zouden zijn bij de vaststelling van dit onderdeel van een exploitatieplan, kan hij evenmin worden aangemerkt als belanghebbende bij het niet vaststellen van dit onderdeel van een exploitatieplan als bedoeld in de artikelen 6.13 lid 1 en 6.18 Wro. Gelet hierop is het beroep in zoverre niet-ontvankelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.