Skip to main content

Belanghebbende bij handhaving soortenbescherming

17 april 2020

In de uitspraak van de Afdeling van 15 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1082) is een interessante vraag aan de orde over belanghebbendheid. Bekend is dat, wil een rechtspersoon als belanghebbende worden aangemerkt, niet voldoende is dat deze rechtspersoon zich blijken statuten een belang aantrekt, maar ook of er feitelijk werkzaamheden worden verricht met het oog op dat belang. In deze uitspraak valt het belang van soortenbescherming wel onder de statutaire belangen, maar richten de feitelijke werkzaamheden zich niet specifiek op dat belang (maar op andere belangen die de rechtspersoon ook beoogt te behartigen). De vraag is dan of de rechtspersoon kan worden aangemerkt als belanghebbende bij een verzoek om handhaving op het gebied van soortenbescherming.

De Afdeling overweegt dat belangen die zijn betrokken bij een verzoek om handhaving op grond van de Nbw dat door Stichting Leefbaar Buitengebied is ingediend, behoren tot de belangen die de stichting blijkens haar statutaire doelstelling behartigt. Verder is gebleken dat Stichting Leefbaar Buitengebied feitelijke werkzaamheden verrichtte met het oog op de door haar behartigde belangen, wat impliceert dat zij deze belangen in het bijzonder behartigt. Anders dan de rechtbank heeft overwogen, is volgens de Afdeling voor het antwoord op de vraag of Stichting Leefbaar Buitengebied als belanghebbende kan worden aangemerkt met betrekking tot de handelingen van de gemeente in verband waarmee zij om handhaving heeft verzocht niet van belang of de door haar verrichte feitelijke werkzaamheden specifiek betrekking hebben op het belang van soortenbescherming als bedoeld in de Nbw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique