Skip to main content

Belanghebbende bij een zonnepark

15 januari 2021

De uitspraak AbRvS 13 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:36 ziet op de vraag aan welke criteria appellanten bij de realisatie van een zonnepark moeten voldoen. De gronden in Overdinkel waarop de zonnepanelen met een hoogte van 2 m zullen worden geplaatst, hebben een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 21 ha. Appellanten stellen dat zij gevolgen van enige betekenis zullen ondervinden doordat een groensingel/houtwal rondom het zonnepark op een afstand van 545 m van hun woonpercelen zal worden gerealiseerd.

De Afdeling overweegt dat bij een dergelijke afstand het in beginsel niet aannemelijk is dat gevolgen van enige betekenis zullen worden ondervonden. Daarbij liggen tussen de woonpercelen van appellanten en het zonnepark agrarische percelen, houtsingels, een bosperceel en bebouwing met (erf)beplanting. Het open karakter van het landschap ter plaatse is hierdoor beperkt. Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat het zicht op een beperkt deel van de landschappelijke inpassing van het zonnepark niet betekent dat appellant gevolgen van enige betekenis van deze landschappelijke inpassing zullen ondervinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike