Beginsel van relativiteit, art. 47b Nbw en belanghebbende

In de uitspraak van de AbRvS van 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:57 is een bestemmingsplan gelijktijdig vastgesteld met de verlening van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een vleeskuikenbedrijf te Hardenberg. Het gaat om een uitbreiding van acht naar veertien stallen waardoor het bedrijf in totaal 558.000 vleeskuikens kan houden.

De Afdeling komt in deze zaak tot het oordeel dat ingevolge art. 47b Nbw een verklaring van geen bedenkingen ontbreekt. Weliswaar neemt de totale jaarlijkse ammoniakemissie van de inrichting ondanks de bedrijfsuitbreiding af, maar dit laat onverlet dat art. 19d Nbw een vergunningplicht in het leven roept. In dit verband wijst de Afdeling onder meer naar de uitspraak van 31 maart 2010, nr. 200903784/1/R2.

Het ontbreken van de benodigde verklaring van geen bedenkingen leidt echter niet tot vernietiging van het besluit vanwege het relativiteitsbeginsel. De kortste afstand tussen de percelen van appellanten en het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied bedraagt 2,8 km. Gelet op die afstand strekt art. 47b van de Nbw kennelijk niet tot de bescherming van de belangen van appellanten.

Aardig in dit verband is te vermelden dat in deze zaak ook de vraag naar de belanghebbendheid van appellanten aan de orde is gekomen die de toets der kritiek had doorstaan. De Afdeling overweegt op dit punt dat “gelet op de omvang van het bedrijf en in het bijzonder het grote aantal dieren, almede de te verwachten vervoerbewegingen het plan een grote ruimtelijke uitstraling heeft, zodat de kring van belanghebbenden eveneens ruim is”. Volgens het milieueffectrapport en de toelichting van het plan vallen de percelen van appellanten buiten de milieuzones voor de beoogde activiteiten. Daarmee valt, naar het oordeel van de Afdeling echter niet uit te sluiten dat ter plaatse van die percelen gevolgen van het in werking zijn van het bedrijf kunnen worden ondervonden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.