Skip to main content

Bebouwde kom Wgv. Belangenverstrengeling? Openheid gebied

AbRvS 7 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3616 (bestemmingsplan “Ammonslaantje naast 39”, Wassenaar). Het plan maakt een woning tussen Ammonslaantje 39 en 41 in Wassenaar mogelijk. Appellanten zijn een melkveehouderij die belemmering in de bedrijfsvoering wil voorkomen, en omwonenden.
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) regelt een afstand van 100 m tussen bepaalde veehouderijen en geurgevoelige objecten als zo’n object binnen de bebouwde kom is gelegen, en 50 m voor buiten de bebouwde kom. De bebouwde kom wordt voor de Wgv niet bepaald door de wegenverkeerswetgeving, maar door de aard van de omgeving. Dit deel van het Ammonslaantje is volgens de AbRvS geen bebouwde kom. Oftewel, er geldt “slechts” 50 m.

Rho Adviseurs heeft stukken voor het bestemmingsplan aangeleverd. Is er sprake van belangenverstrengeling, zoals een van de appellanten onder verwijzing naar ECLI:NL:RVS:2021:2484 stelt? Nee. Rho Adviseurs heeft weliswaar stukken aangeleverd, maar de behandelend gemeenteambtenaar heeft zelfstandig de zienswijzennota opgesteld en de gemeenteraad heeft een eigen beoordeling gemaakt over de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan. Anders dan in die uitspraak is hier Rho Adviseurs niet (alleen in opdracht van initiatiefnemer maar tevens, toevoeging red.) in opdracht van de raad structureel betrokken geweest bij het voorbereiden van het bestemmingsplan en de beoordeling van de zienswijzen.

De gemeenteraad zet hier al jarenlang in op behoud van de openheid van het gebied. Volstaat de stelling dat er sprake is van gewijzigde planologische inzichten om nu een woning mogelijk te maken? Nee. In de concrete omstandigheden van het geval is het mogelijk maken van een woning hier niet zorgvuldig voorbereid en bovendien onzorgvuldig gemotiveerd. Uit het standpunt van de raad valt af te leiden dat hij de openheid nog steeds beschermenswaardig acht. Zie verder rechtsoverweging 9.3. In het algemeen geldt: een gemeenteraad kan wegens gewijzigde planologische inzichten andere bestemmingen en regels voor gronden vaststellen. Daar hoort ook een afweging van alle betrokken belangen bij.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob