Skip to main content

Aanvraag vaststellen wijzigingsplan? Afdeling 3.4 Awb van toepassing?

14 mei 2021

AbRvS 12 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1004. Appellant heeft beroep ingesteld  tegen het niet tijdig nemen van een besluit door het college van de gemeente Leiderdorp omtrent het vaststellen van een wijzigingsplan. Bij ongedateerde brief, door het college per email ontvangen op 31 juli 2018, heeft appellant verzocht om vaststelling van een wijzigingsplan.

Het college stelt zich op het standpunt dat het stuk van 31 juli 2018 niet moet worden aangemerkt als formele aanvraag maar als een conceptaanvraag in het kader van vooroverleg.

Het stuk van 31 juli 2018 vermeldt in de aanhef dat de gemeente wordt verzocht om uitvoering te geven aan de uitspraak van 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3699. In deze uitspraak was onder meer de wijzigingsbevoegdheid aan de orde die is opgenomen in artikel 26.2 van de planregels van het bestemmingsplan “Oude Dorp”. Verder staat in het stuk van 31 juli 2018 dat wordt verzocht om een wijziging van de bestemming als bedoeld in artikel 26.2 van de planregels van het bestemmingsplan “Oude Dorp” met betrekking tot het voornemen om twee extra woningen te realiseren. In de bijlagen die bij dit stuk zijn gevoegd, is een concept-plantoelichting opgenomen en daarnaast zijn ook opgenomen een aantal impressietekeningen en bouwtekeningen. Gelet op de inhoud en strekking van het stuk van 31 juli 2018 en de daarbij behorende bijlagen gaat het volgens de Afdeling om een aanvraag.

Verder volgt uit artikel 3.9a Wro dat op de voorbereiding van een wijzigingsplan afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is tenzij het gaat om de afwijzing van een aanvraag om een wijzigingsplan vast te stellen. In dit geval is niet duidelijk of afdeling 3.4 Awb van toepassing is. In dat geval moet de beslistermijn geacht worden te zijn overschreden indien het college binnen 14 weken na ontvangst van de aanvraag geen definitief besluit heeft genomen en evenmin een ontwerp van een besluit ter inzage heeft gelegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob