Skip to main content

Aanvaardbaarheid bedrijfswoning onvoldoende gemotiveerd

AbRvS 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3443. Bij besluit van 26 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Valkenswaard het bestemmingsplan “Borkel en Schaft” vastgesteld. Het plan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Het beroep van appellante richt zich tegen het plandeel voor het naastgelegen perceel, voor zover daarbij een bedrijfswoning wordt toegestaan. Appellante vreest namelijk voor een beperking van de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten van het agrarisch bedrijf op haar perceel.
Volgens de raad zijn er geen zwaarwegende ruimtelijke argumenten om de aanduiding “bedrijfswoning” niet aan het perceel toe te kennen. Het perceel had vóór 2007 ook al een woonbestemming. Het toekennen van de woonbestemming in dit plan is enkel het herstel van een omissie. Verder had het perceel in het voorheen geldende plan “Borkel en Schaft 2007” een bedrijfsbestemming, waarbinnen kantoren waren toegestaan. Het agrarisch bedrijf werd hierdoor reeds in zijn uitbreidingsmogelijkheden beperkt. Tot slot wordt ter plaatse van het perceel van appellante inmiddels geen agrarisch bedrijf meer uitgeoefend, aldus de raad.

Volgens de Afdeling is het herstel van een volgens de raad in het verleden gebleken omissie op zichzelf geen afdoende motivering voor het opnieuw opnemen van de woonbestemming. Het had op de weg van de raad gelegen om de gevolgen voor de bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf in de ruimtelijke afweging en de belangenafweging te betrekken. Dat het agrarisch bedrijf reeds in zijn uitbreidingsmogelijkheden wordt beperkt door de voorheen geldende bedrijfsbestemming, is evenmin een afdoende motivering. Bij het toekennen van de aanduiding “bedrijfswoning” dienen opnieuw de gevolgen voor het naastgelegen agrarisch bedrijf en de gevolgen voor het woon- en leefklimaat van de bedrijfswoning te worden afgewogen. Daarnaast is door appellante toegelicht dat het agrarisch bedrijf nog steeds in werking is. De Afdeling ziet dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat ter plaatse van het perceel van appellante geen agrarisch bedrijf meer wordt uitgeoefend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob