Skip to main content

Aanleg nieuw fourageergebied buiten Natura 2000-gebied

In de uitspraak van de AbRvS van 11 februari 2015, nr. 201401736/1/R6, wordt opnieuw een belangrijk oordeel gegeven over de vraag of sprake is van mitigatie of compensatie. Het totale verlies van leefgebied van de roerdomp en de grote karekiet vanwege de aanleg van de Reevedam en de realisatie van een hoogwatergeul bedraagt 4,1 ha. In de passende beoordeling staat dat het met genoemde vogelsoorten niet goed gaat, gelet op de negatieve trend en de omstandigheid dat de instandhoudingsdoelstelling niet wordt gehaald. Om die reden voorziet het plan in de aanleg van nieuw rietmoeras.

De Afdeling is van oordeel dat voorziene ontwikkeling van nieuw rietmoeras ten noorden van de Hanzelijn niet gericht is op het voorkomen of verminderen van de schadelijke gevolgen die rechtstreeks uit het project voortvloeien, reeds omdat de aantasting van het bestaande broed- en leefgebied plaatsvindt binnen het Natura 2000-gebied, terwijl de beoogde beschermingsmaatregel betrekking heeft op gronden buiten het Natura 2000-gebied. Gelet hierop kan het nieuwe rietmoeras, in het licht van het arrest van het Hof van Justitie van 15 mei 2014, niet worden aangemerkt als een mitigerende maatregel. De Afdeling ziet aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen en draagt aan het bevoegde gezag op om alsnóg de ADC-toets te verrichten.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan.