Skip to main content

Aandragen alternatieve locatie; beperkingengebied Schiphol

AbRvS 18 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:183. Enigszins casuïstisch maar toch het signaleren waard: de gemeenteraad van Nieuwkoop stelt bestemmingsplan “Paradijsweg Westzijde – fase 1” vast. Dit plan voorziet o.a. in de herontwikkeling van gronden met tuinbouwactiviteiten naar een gebied met een woon- en natuurfunctie en maakt het mogelijk om 41 nieuwe woningen te realiseren die in de plaats zullen komen van de te slopen (glas)opstanden van stoppende en verplaatsende tuinbouwbedrijven.

Appellant 2 betoogt dat zijn woon- en leefklimaat onevenredig wordt aangetast als gevolg van de nabij zijn woning voorziene woningbouw. Hij stelt een alternatieve locatie voor. De gemeenteraad heeft het alternatief beschouwd. Echter, de locatie ligt binnen het beperkingengebied van Schiphol, het zogenoemde LIB-4 gebied, waarbinnen strenge beperkingen gelden ten aanzien van nieuwe woningbouw vanwege geluidhinder in verband met de nabije ligging van de start- en landingsbanen van Schiphol. De raad heeft toegelicht dat het in dit geval binnen de daarvoor geldende voorwaarden niet zonder meer mogelijk is om binnen het beperkingengebied nieuwe woningen te realiseren. Daargelaten de kans dat de hiervoor benodigde verklaring van geen bezwaar, die ingevolge artikel 2.2.1e, lid 5, Luchthavenindelingbesluit Schiphol, gelezen in samenhang met artikel 8.9, lid 3, Wet luchtvaart kan worden verleend door de minister, niet zal worden verleend, acht de raad het ook zelf niet wenselijk – vanwege de gevolgen voor het woon- en leefklimaat van de toekomstige bewoners van de nieuw te bouwen woningen – om ter plaatse nieuwe woningbouw mogelijk te maken. De raad heeft in dit verband ook gewezen op zijn eigen beleid dat is neergelegd in de Beleidsregel wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol. Hieruit volgt dat alleen in exceptionele gevallen wordt meegewerkt aan nieuwe woningen binnen de zogenoemde LIB 4-contour. Omdat er in dit geval een geschikte locatie is buiten het beperkingengebied waar de woningen kunnen komen, heeft de raad zich redelijkerwijs op het standpunt kunnen stellen dat van een dergelijke exceptionele omstandigheid in dit geval geen sprake is. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad het door appellant 2 aangedragen alternatief dan ook kunnen afwijzen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob